I pellegrini di Cuneo all’Udienza di Papa Francesco